Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Home Učenici matura opšti predmeti PITANJA ZA MATURSKI ISPIT IZ MATEMATIKE

PITANJA ZA MATURSKI ISPIT IZ MATEMATIKE

PITANJA ZA MATURSKI ISPIT IZ MATEMATIKE

1. Osnovne operacije sa iskazima : konjunkcija, disjunkcija, implikacija i ekvivalencija
2. Osnovne operacije sa skupovima : presek, unija i razlika skupova, Dekartov proizvod dva skupa
3. Skupovi brojeva : skup prirodnih, celih, racionalnih, realnih i kompleksnih brojeva
4. Trougao i značajne tačke trougla : centar opisane i upisane kružnice, težište i ortocentar
5. Podudarnost trouglova
6. Sličnost trouglova
7. Talesova teorema
8. Pojam vektora, sabiranje i oduzimanje vektora, linearna zavisnost vektora
9. Linearna jednačina
10. Sistem linearnih jednačina sa dve nepoznate
11. Sistem linearnih jednačina sa tri i više nepoznatih
12. Linearnane jednačine
13. Definicija trigonometrijskih funkcija u pravouglom trouglu
14. Rešavanje pravouglog trougla
15. Osnovni trigonometrijski identiteti
16. Pojam stepena, računske operacije sa stepenima istih osnova, stepen sa celim i racionalnim izložiocem
17. Pojam n- tog korena, računske operacije sa korenima
18. Pojam kompleksnog broja, računske operacije sa kompleksnim brojevima, modul kompleksnog broja
19. Kvadratna jednačin aoblika ax2+bx+0 i ax2+c+0
20. Formula za rešavanje kvadratne jednačine
21. Rastavljanje kvadratnog trinoma na linearne činioce
22. Priroda rešenja kvadratne jednačine u zavisnosti od diskriminante
23. Vijetove formule
24. Kvadratna funkcija, grafik kvadratne funkcije y=ax2, y=ax2+c , y=a(x-x0)2
25. Ispitivanje funkcije y=ax2+bx+c i skiciranje njenog grafika
26. Kvadratna nejednačina
27. Iracionalna jednačina
28. Trigonometrijska kružnica, definisanje trigonometrijskih funkcija proizvoljnog ugla na njoj
29. Osnovne osobine i grafik funkcije y=sin x
30. Osnovne osobine i grafik funkcije y=cos x
31. Osnovne osobine i grafik funkcije y=tg x
32. Osnovne osobine i grafik funkcije y=ctg x
33. Trigonometrijska jednačina
34. Sinusna teorema
35. Kosinusna teorema
36. Rešavanje kosouglog trougla
37. Eksponencijalna funkcija, grafik eksponencijalne funkcije
38. Eksponencijalna jednačina
39. Pojam logaritma, logaritam proizvoda, količnika i stepena
40. Logaritamska funkcija, grafik logaritamske funkcije
41. Prizma, površina i zapremina prizme
42. Piramida, površina i zapremina piramide
43. Valjak, površina i zapremina valjka
44. Kupa, površina i zapremina kupe
45. Lopta, površina i zapremina lopte
46. Skalarni proizvod dva vektora
47. Vektorski proizvod dva vektora
48. Mešoviti proizvod tri vektora
49. Jednačina prave, opšti i glavni oblik jednačine prave, segmentni oblik jednačine prave
50. Jednačina kruga, međusobni položaj prave i kruga
51. Jednačina elipse,međusobni položaj prave i elipse
52. Jednačina hiperbole, međusobni položaj prave i hiperbole
53. Jednačina parabole, međusobni položaj prave i parabole
54. Aritmetički niz
55. Geometrijski niz
56. Pojam funkcije i osnovne osobine funkcije : parnost, neparnost,periodičnost i monotonost
57. Pojam inverzne funkcije
58. Granična vrednost funkcije
59. Asimptote funkcije: vertikalna, horizontalna i kosa
60. Pojam izvoda funkcije
61. Izvod zbira, proizvoda i količnika funkcije
62. Izvod složene funkcije
63. Određivanje monotonosti funkcije pomoću izvoda
64. Određivanje ekstremnih vrednosti funkcije
65. Određivanje konveksnosti funkcije pomoću izvoda
66. Ispitivanje funkcije i skiciranje njenog grafika
67. Pojam neodređenog integral
68. Metoda zamene kod neodređenog integrala
69. Metoda parcijalne integracije kod neodređenog integrala
70. Pojam određenog integrala, Njutn – Lajbnicova formula
71. Primena određenog integrala na izračunavanje površine ravne figure
72. Primena određenog integrala na izračunavanje zapremine obrtnog tela
73. Varijacije, permutacije i kombinacije
74. Klasična definicija verovatnoće
75. Određivanje verovatnoće slučajnog događaja

Zadaci za ispit.

Aktiv matematičara

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 14 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner


stsbaner1.gif